JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Преглед свих бројева

Службени гласник 096/2021

26. октобар 2021.

26. октобар 2021.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о петнаестој емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3022/21
Одлука број: 04/1-012-2-3075/21
Одлука о давању сагласности на Приједлог одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита Јавне установе Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске за 2020. годину
Одлука о давању сагласности за пренос права својине, број: 04/1-012-2-3074/21
Одлука о продаји непокретности у власништву Републике Српске на Јахорини непосредном погодбом купцу Љубомиру Стевићу из Бијељине
Одлука број: 04/1-012-2-3070/21
Одлука број: 04/1-012-2-3071/21
Одлука о укидању статуса јавног водног добра, број: 04/1-012-2-3072/21
Одлука о укидању статуса јавног водног добра, број: 04/1-012-2-3073/21
Одлука о расходовању моторног возила, број: 04/1-012-2-3045/21
Одлука o измјенама и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2021. години, са расподјелом средстава (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 11/21, 19/21, 21/21, 26/21, 29/21, 42/21, 47/21, 50/21, 52/21, 61/21 и 67/21)
Рјешење о одобравању промјене власничке структуре у концесионом привредном друштву д.о.о. “Пољопривредник” Дервента
Рјешење број: 04/1-012-2-3066/21
Рјешење o измјени и допуни Рјешења о именовању Тима за реализацију Пројекта оснивања ЈЗУ Специјална болница “Бање Губер” Сребреница
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за трезор у Министарству финансија
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за трезор у Министарству финансија
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за рачуноводство и ревизију у Министарству финансија
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за рачуноводство и ревизију у Министарству финансија
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарствa финансија
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког тржишног инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког тржишног инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког саобраћајног инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког саобраћајног инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за планирање, пројектовање и послове реализације пројеката обнове и изградње у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за планирање, пројектовање и послове реализације пројеката обнове и изградње у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију
Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Алекса Шантић” Војковићи, Источно Сарајево
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Алекса Шантић” Војковићи, Источно Сарајево
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Вељко Чубриловић” Прибој, Лопаре
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Вељко Чубриловић” Прибој, Лопаре
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Ситница, Рибник
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Ситница, Рибник
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Техничка школа Требиње
Рјешење о именовању директора Јавне установе Техничка школа Требиње

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Рјешење о престанку дужности члановима Управног одбора ЈУ Народна библиотека Шамац
Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈУ Народна библиотека Шамац
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Народна библиотека Угљевик

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Буквалек, град Бањалука, број: 21.08/951-206/17
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Трњаци, град Бијељина, број: 21.08/951-103/19
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Шепак, град Зворник, број: 21.08/951-25/20
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Бијело Поље, општина Шековићи, број: 21.08/951-70/20
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Миљевићи, општина Источно Ново Сарајево, број: 21.08/951-31/20

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Коефицијент потрошачких цијена у Републици Српској у септембру 2021. године
Саопштење о просјечним мјесечним бруто и платама након опорезивања - нето платама запослених у Републици Српској исплаћеним у септембру 2021. године и у периоду јануар - септембар 2021. године
Просјечне бруто плате и плате након опорезивања - нето плате запослених исплаћене у Републици Српској у септембру 2021. године

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Статут о измјенама и допунама Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

УСТАВНИ СУД БиХ
Дјелимична одлука о допустивости и меритуму, број: У 16/20
Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 1939/20

КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ
Рјешење по Захтјеву за појединачно изузеће вертикалних споразума привредних субјеката “UniCredit Bank” д.д. Мостар, “UniCredit Bank” а.д. Бања Лука и “Триглав осигурање” д.д. Сарајево
Закључак број: УП-06-26-1-023-5/21
Закључак о обустављању поступка по Пријави намјере концентрације привредног субјекта “Мтел” а.д., Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука, која се односи на стицање контроле над привредним субјектом КТ “Сара” д.о.о., Титова бб, 80 260 Дрвар, куповином власничког удјела од стране “Мтел” а.д26. окт 2021.