JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Преглед свих бројева

Службени гласник 054/2021

15. јун 2021.

15. јун 2021.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1674/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1689/21
Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијски план ЈУ Дом за старија лица Приједор за 2021. годину
Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијски план ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор за 2021. годину
Одлука о давању сагласности за замјену непокретности, број: 04/1-012-2-1679/21
Одлука о давању сагласности за продају нефинансијске имовине, број: 04/1-012-2-1683/21
Одлука о усвајању Приједлога стратегије управљања јавним финансијама Републике Српске (2021-2025. година)
Одлука о стручном оспособљавању најбољих студената Републике Српске
Одлука о минимуму услова за продужење рока на који је додијељена концесија за експлоатацију шљунка и пијеска на лежишту “Граб”, град Требиње
Одлука о преносу права својине на непокретности, број: 04/1-012-2-1680/21
Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-1681/21
Одлука број: 04/1-012-2-1682/21
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-1685/21
Одлука о формирању Привременог радног тијела, број: 04/1-012-2-1684/21
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-1605/21
Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-1686/21
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Приједор
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Приједор
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Требиње
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Требиње
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Одбора за ревизију Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Рјешење о именовању в.д. чланова Одбора за ревизију Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Рјешење о разрјешењу члана Одбора државне управе за жалбе
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Завода за образовање одраслих
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Завода за образовање одраслих
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Требиње
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Требиње
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за привредни развој у Министарству привреде и предузетништва
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за привредни развој у Министарству привреде и предузетништва
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за друмски саобраћај у Министарству саобраћаја и веза
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за друмски саобраћај у Министарству саобраћаја и веза
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичке управе за инспекцијске послове
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке управе за инспекцијске послове
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Студентски центар “Пале”
Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе Студентски центар “Пале”
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Бранко Радичевић” Петрово, Приједор
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Бранко Радичевић” Петрово, Приједор
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Јосиф Панчић” Козица, Оштра Лука
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Јосиф Панчић” Козица, Оштра Лука

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Правилник о критеријумима за оцјену економске оправданости оснивања слободне зоне

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Правилник о измјени Правилника о Наставном плану и програму за стручнe техничкe школe у четворогодишњем трајању

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Наредба о престанку важења Наредбе о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у здравственим установама и установама социјалне заштите (COVID-19) у Републици Српској

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бијељина 2, град Бијељина, број: 21.04/951-1337/21

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА
Одлука о избору предсједника Подручне привредне коморе Бања Лука
Одлука о промјени адресе сједишта
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-1674/21
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-1689/21
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i financijski plan JU Dom za starija lica Prijedor za 2021. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i financijski plan JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor za 2021. godinu
Odluka o davanju suglasnosti za zamjenu nepokretnosti, broj: 04/1-012-2-1679/21
Odluka o davanju suglasnosti za prodaju nefinancijske imovine, broj: 04/1-012-2-1683/21
Odluka o usvajanju Prijedloga strategije upravljanja javnim financijama Republike Srpske (2021-2025. godina)
Odluka o stručnom osposobljavanju najboljih studenata Republike Srpske
Odluka o minimumu uvjeta za produljenje roka na koji je dodijeljena koncesija za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu “Grab”, grad Trebinje
Odluka o prijenosu prava svojine na nepokretnosti, broj: 04/1-012-2-1680/21
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, broj: 04/1-012-2-1681/21
Odluka broj: 04/1-012-2-1682/21
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-1685/21
Odluka o formiranju Privremenog radnog tijela, broj: 04/1-012-2-1684/21
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-1605/21
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-1686/21
Rješenje o razrješenju o.d. članova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Rješenje o imenovanju o.d. članova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti članova Upravnog odbora JU Dom za starija lica Prijedor
Rješenje o imenovanju o.d. članova Upravnog odbora JU Dom za starija lica Prijedor
Rješenje o razrješenju o.d. članova Upravnog odbora JZU Bolnica Trebinje
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JZU Bolnica Trebinje
Rješenje o razrješenju o.d. članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Rješenje o imenovanju o.d. članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Rješenje o razrješenju člana Odbora državne uprave za žalbe
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Zavoda za obrazovanje odraslih
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Zavoda za obrazovanje odraslih
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ravnatelja Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Trebinje
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ravnatelja Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Trebinje
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra za gospodarski razvoj u Ministarstvu privrede i preduzetništva
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra za gospodarski razvoj u Ministarstvu privrede i preduzetništva
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra za cestovni promet u Ministarstvu saobraćaja i veza
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra za cestovni promet u Ministarstvu saobraćaja i veza
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Republičke uprave za inspekcijske poslove
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Republičke uprave za inspekcijske poslove
Rješenje o razrješenju o.d. ravnatelja Javne ustanove Studentski centar “Pale”
Rješenje o imenovanju o.d. ravnatelja Javne ustanove Studentski centar “Pale”
Rješenje o prestanku dužnosti ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Branko Radičević” Petrovo, Prijedor
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Branko Radičević” Petrovo, Prijedor
Rješenje o prestanku dužnosti obnašatelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Josif Pančić” Kozica, Oštra Luka
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Josif Pančić” Kozica, Oštra Luka

MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA
Pravilnik o kriterijima za ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja slobodne zone

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Nastavnom planu i programu za stručne tehničke škole u četvorogodišnjem trajanju

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE
Naredba o prestanku važenja Naredbe o obveznoj provedbi mjera za reagiranje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite (COVID-19) u Republici Srpskoj

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Bijeljina 2, grad Bijeljina, broj: 21.04/951-1337/21

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA BANJA LUKA
Odluka o izboru predsjednika Područne privredne komore Banja Luka
Odluka o promjeni adrese sjedišta
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-1674/21
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-1689/21
Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i finansijski plan JU Dom za starija lica Prijedor za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i finansijski plan JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti za zamjenu nepokretnosti, broj: 04/1-012-2-1679/21
Odluka o davanju saglasnosti za prodaju nefinansijske imovine, broj: 04/1-012-2-1683/21
Odluka o usvajanju Prijedloga strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske (2021-2025. godina)
Odluka o stručnom osposobljavanju najboljih studenata Republike Srpske
Odluka o minimumu uvjeta za produženje roka na koji je dodijeljena koncesija za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu “Grab”, grad Trebinje
Odluka o prijenosu prava svojine na nepokretnosti, broj: 04/1-012-2-1680/21
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi, broj: 04/1-012-2-1681/21
Odluka broj: 04/1-012-2-1682/21
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-1685/21
Odluka o formiranju Privremenog radnog tijela, broj: 04/1-012-2-1684/21
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-1605/21
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-1686/21
Rješenje o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Rješenje o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora JU Dom za starija lica Prijedor
Rješenje o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora JU Dom za starija lica Prijedor
Rješenje o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora JZU Bolnica Trebinje
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JZU Bolnica Trebinje
Rješenje o razrješenju v.d. članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Rješenje o imenovanju v.d. članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Rješenje o razrješenju člana Odbora državne uprave za žalbe
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za obrazovanje odraslih
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za obrazovanje odraslih
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Trebinje
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Trebinje
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za privredni razvoj u Ministarstvu privrede i preduzetništva
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za privredni razvoj u Ministarstvu privrede i preduzetništva
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za cestovni saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i veza
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za cestovni saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i veza
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove
Rješenje o razrješenju v.d. direktora Javne ustanove Studentski centar “Pale”
Rješenje o imenovanju v.d. direktora Javne ustanove Studentski centar “Pale”
Rješenje o prestanku dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Branko Radičević” Petrovo, Prijedor
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Branko Radičević” Petrovo, Prijedor
Rješenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Josif Pančić” Kozica, Oštra Luka
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Josif Pančić” Kozica, Oštra Luka

MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA
Pravilnik o kriterijima za ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja slobodne zone

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Nastavnom planu i programu za stručne tehničke škole u četvorogodišnjem trajanju

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE
Naredba o prestanku važenja Naredbe o obaveznom provođenju mjera za reagiranje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite (COVID-19) u Republici Srpskoj

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Bijeljina 2, grad Bijeljina, broj: 21.04/951-1337/21

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA BANJA LUKA
Odluka o izboru predsjednika Područne privredne komore Banja Luka
Odluka o promjeni adrese sjedišta


15. јун 2021.