JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Преглед свих бројева

Службени гласник 095/2022

26. септембар 2022.

26. септембар 2022.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3310/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3307/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3308/22
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника о катастарском премјеру Републике Српске
Одлука о давању сагласности, број: 04/1-012-2-3320/22
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству трговине и туризма
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге
Одлука о давању сагласности на Статут о допунама Статута Јавне научноистраживачке установе Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука
Одлука број: 04/1-012-2-3335/22
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-3334/22
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-3333/22
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-3332/22
Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-3338/22
Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-3337/22
Одлука о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-3336/22
Одлука о допуни Oдлуке о одобрењу исплате једнократне новчане помоћи незапосленој дјеци погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
Одлука o измјени Oдлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2021. години, са расподјелом средстава (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 11/21, 19/21, 21/21, 26/21, 29/21, 42/21, 47/21, 50/21, 52/21, 61/21, 67/21, 96/21, 98/21, 101/21, 103/21, 106/21, 113/21, 116/21, 120/21, 30/22, 66/22, 73/22, 82/22 и 84/22)
Одлука o измјенама и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2022. години, са расподјелом средстава (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 9/22, 12/22, 14/22, 17/22, 19/22, 23/22, 30/22, 32/22, 33/22, 38/22, 45/22, 58/22, 60/22, 62/22, 66/22, 69/22, 73/22, 76/22, 79/22, 82/22, 84/22 и 90/22)
Одлука о измјени Одлуке бр. 04/1-012-2-1752/20, од 26.6.2020. године, и 04/1-012-2-4158/21, од 30.12.2021. године
Одлука о измјени Oдлуке о расподјели неперспективних локација и осталих некретнина које су служиле за потребе система одбране на територији Републике Српске, број: 02/1-020-1092/03, од 13.10.2003. године
Одлука о измјенама Oдлуке о додјели концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске предузећу ПД “Семберија” а.д. Бијељина (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/07, 76/10, 87/11, 59/17 и 56/19)
Рјешење о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Прњавор ради обављања повртарско-ратарске производње
Рјешење о именовању Kомисије за избор директора Јавне установе “Студентски центар Пале”
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију Јавног предузећа Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Ново Сарајево
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију Јавног предузећа Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Ново Сарајево
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора A.д. “Град” Бијељина
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора A.д. “Град” Бијељина
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за пољопривреду, прехрамбену индустрију и рурални развој у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за пољопривреду, прехрамбену индустрију и рурални развој у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког завода за статистику
Рјешење о постављењу директора Републичког завода за статистику
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког завода за статистику
Рјешење о постављењу замјеника директора Републичког завода за статистику
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор за метеорологију у Републичком хидрометеоролошком заводу
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор за метеорологију у Републичком хидрометеоролошком заводу
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица Приједор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица Приједор
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Петар Кочић” Зворник
Рјешење о именовању директора Јавне установе Средњошколски центар “Петар Кочић” Зворник
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Економска школа Добој
Рјешење о именовању директора Јавне установе Економска школа Добој
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Средњошколски центар Костајница, Костајница
Рјешење о именовању директора Јавне установе Средњошколски центар Костајница, Костајница

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Допуна Листе испитивача у комисијама за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске у Бањој Луци

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Одлука о утврђивању регулаторне накнаде за 2023. годину

KOНКУРEНЦИJСКИ СAВJEТ БиХ
Рјешење по Пријави концентрације привредног субјекта “ASA FINANCE” д.д. Сарајево, Булевар Меше Селимовића 16, 71 000 Сарајево
Рјешење по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта “Penny Plus” д.о.о. Сарајево против Кантоналног јавног комуналног предузећа “Рад” д.о.о. Сарајево

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3310/22
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3307/22
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3308/22
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o katastarskoj izmjeri Republike Srpske
Odluka o davanju suglasnosti, broj: 04/1-012-2-3320/22
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu trgovine i turizma
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge
Odluka o davanju suglasnosti na Statut o dopunama Statuta Javne naučnoistraživačke ustanove Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka
Odluka broj: 04/1-012-2-3335/22
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-3334/22
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-3333/22
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-3332/22
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, broj: 04/1-012-2-3338/22
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, broj: 04/1-012-2-3337/22
Odluka o prijenosu prava svojine na nepokretnostima, broj: 04/1-012-2-3336/22
Odluka o dopuni Odluke o odobrenju isplate jednokratne novčane pomoći nezaposlenoj djeci poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za financiranje iz Proračuna u 2021. godini, sa raspodjelom sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 11/21, 19/21, 21/21, 26/21, 29/21, 42/21, 47/21, 50/21, 52/21, 61/21, 67/21, 96/21, 98/21, 101/21, 103/21, 106/21, 113/21, 116/21, 120/21, 30/22, 66/22, 73/22, 82/22 i 84/22)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za financiranje iz Proračuna u 2022. godini, sa raspodjelom sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 9/22, 12/22, 14/22, 17/22, 19/22, 23/22, 30/22, 32/22, 33/22, 38/22, 45/22, 58/22, 60/22, 62/22, 66/22, 69/22, 73/22, 76/22, 79/22, 82/22, 84/22 i 90/22)
Odluka o izmjeni Odluke br. 04/1-012-2-1752/20, od 26.6.2020. godine, i 04/1-012-2-4158/21, od 30.12.2021. godine
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli neperspektivnih lokacija i ostalih nekretnina koje su služile za potrebe sustava obrane na teritoriji Republike Srpske, broj: 02/1-020-1092/03, od 13.10.2003. godine
Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske poduzeću PD “Semberija” a.d. Bijeljina (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/07, 76/10, 87/11, 59/17 i 56/19)
Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području općine Prnjavor radi obavljanja povrtarsko-ratarske proizvodnje
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor ravnatelja Javne ustanove “Studentski centar Pale”
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Sarajevo
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Sarajevo
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JPŠ “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JPŠ “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora A.d. “Grad” Bijeljina
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora A.d. “Grad” Bijeljina
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti pomoćnika ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rješenje o postavljenju vršitelja dužnosti pomoćnika ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti pomoćnika ministra za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rješenje o postavljenju vršitelja dužnosti pomoćnika ministra za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Republičkog zavoda za statistiku
Rješenje o postavljenju ravnatelja Republičkog zavoda za statistiku
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja Republičkog zavoda za statistiku
Rješenje o postavljenju zamjenika ravnatelja Republičkog zavoda za statistiku
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti pomoćnika ravnatelja za Sektor za meteorologiju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu
Rješenje o postavljenju vršitelja dužnosti pomoćnika ravnatelja za Sektor za meteorologiju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja JU Dom za starija lica Prijedor
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja JU Dom za starija lica Prijedor
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor
Rješenje o prestanku dužnosti ravnatelja Javne ustanove Srednjoškolski centar “Petar Kočić” Zvornik
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Srednjoškolski centar “Petar Kočić” Zvornik
Rješenje o prestanku dužnosti ravnatelja Javne ustanove Ekonomska škola Doboj
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Ekonomska škola Doboj
Rješenje o prestanku dužnosti ravnatelja Javne ustanove Srednjoškolski centar Kostajnica, Kostajnica
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Srednjoškolski centar Kostajnica, Kostajnica

AGENCIJA ZA DRŽAVNU UPRAVU REPUBLIKE SRPSKE
Dopuna Liste ispitivača u komisijama za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske u Banjoj Luci

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Odluka o utvrđivanju regulatorne naknade za 2023. godinu

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BiH
Rješenje po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta “ASA FINANCE” d.d. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo
Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta “Penny Plus” d.o.o. Sarajevo protiv Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Rad” d.o.o. Sarajevo

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3310/22
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3307/22
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3308/22
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o katastarskoj izmjeri Republike Srpske
Odluka o davanju saglasnosti, broj: 04/1-012-2-3320/22
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu trgovine i turizma
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge
Odluka o davanju saglasnosti na Statut o dopunama Statuta Javne naučnoistraživačke ustanove Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka
Odluka broj: 04/1-012-2-3335/22
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-3334/22
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-3333/22
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-3332/22
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi, broj: 04/1-012-2-3338/22
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi, broj: 04/1-012-2-3337/22
Odluka o prijenosu prava svojine na nepokretnostima, broj: 04/1-012-2-3336/22
Odluka o dopuni Odluke o odobrenju isplate jednokratne novčane pomoći nezaposlenoj djeci poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2021. godini, sa raspodjelom sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 11/21, 19/21, 21/21, 26/21, 29/21, 42/21, 47/21, 50/21, 52/21, 61/21, 67/21, 96/21, 98/21, 101/21, 103/21, 106/21, 113/21, 116/21, 120/21, 30/22, 66/22, 73/22, 82/22 i 84/22)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2022. godini, sa raspodjelom sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 9/22, 12/22, 14/22, 17/22, 19/22, 23/22, 30/22, 32/22, 33/22, 38/22, 45/22, 58/22, 60/22, 62/22, 66/22, 69/22, 73/22, 76/22, 79/22, 82/22, 84/22 i 90/22)
Odluka o izmjeni Odluke br. 04/1-012-2-1752/20, od 26.6.2020. godine, i 04/1-012-2-4158/21, od 30.12.2021. godine
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli neperspektivnih lokacija i ostalih nekretnina koje su služile za potrebe sistema odbrane na teritoriji Republike Srpske, broj: 02/1-020-1092/03, od 13.10.2003. godine
Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske preduzeću PD “Semberija” a.d. Bijeljina (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/07, 76/10, 87/11, 59/17 i 56/19)
Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području općine Prnjavor radi obavljanja povrtarsko-ratarske proizvodnje
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor direktora Javne ustanove “Studentski centar Pale”
Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Sarajevo
Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Sarajevo
Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JPŠ “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JPŠ “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora A.d. “Grad” Bijeljina
Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora A.d. “Grad” Bijeljina
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku
Rješenje o postavljenju direktora Republičkog zavoda za statistiku
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičkog zavoda za statistiku
Rješenje o postavljenju zamjenika direktora Republičkog zavoda za statistiku
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora za Sektor za meteorologiju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora za Sektor za meteorologiju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora JU Dom za starija lica Prijedor
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Dom za starija lica Prijedor
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor
Rješenje o prestanku dužnosti direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar “Petar Kočić” Zvornik
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar “Petar Kočić” Zvornik
Rješenje o prestanku dužnosti direktora Javne ustanove Ekonomska škola Doboj
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Ekonomska škola Doboj
Rješenje o prestanku dužnosti direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar Kostajnica, Kostajnica
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar Kostajnica, Kostajnica

AGENCIJA ZA DRŽAVNU UPRAVU REPUBLIKE SRPSKE
Dopuna Liste ispitivača u komisijama za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske u Banjoj Luci

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Odluka o utvrđivanju regulatorne naknade za 2023. godinu

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BiH
Rješenje po Prijavi koncentracije privrednog subjekta “ASA FINANCE” d.d. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo
Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta “Penny Plus” d.o.o. Sarajevo protiv Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Rad” d.o.o. Sarajevo


26. сеп 2022.