JU Službeni glasnik Republike Srpske

Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb , 78000 Banja Luka

Radno vrijeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Pregled svih brojeva

Službeni glasnik 085/2021

23. septembar 2021.

23. septembar 2021.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Уредба о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској
Одлука о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, број: 04/1-012-2-2700/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2699/21
Одлукa о давању сагласности на Статут о измјени и допуни Статута Јавне здравствене установе Институт за јавно здравство Републике Српске
Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-2692/21

МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Правилник о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Правилник о раду нотара у поступку сачињавања и издавања нотарских исправа
Правилник о дисциплинској одговорности нотара
Упутство о вођењу пословних књига и начину формирања и архивирања списа

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правилник о измјени Правилника о међусобним односима заступника у осигурању и друштава за осигурање и ограничењу провизије заступника у осигурању
Одлука о престанку функције омбудсмана у осигурању
Одлука о именовању вршиоца дужности омбудсмана у осигурању

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Рјешење број: 01-УП-51-458-5/21

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правилник о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији21

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Одлука о утврђивању регулаторне накнаде за 2022. годину

КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ
Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта “Landys+Gyr” AG

Исправка Правилника о условима за почетак рада здравствене установе


23. sep 2021.