JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник 016/2024

20. фебруар 2024.

20. фебруар 2024.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-450/24
Одлука о одобрењу исплате средстава са рачуна посебних намјена, број: 04/1-012-2-406/24
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
Програм о коришћењу обновљивих извора енергије, број: 04/1-012-2-250/24
Закључак о исправци техничке грешке у Рјешењу број: 04/1-012-2-4408/22, од 17.11.2022. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 120/22)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Правилник о измјени Правилника о поступку печаћења објеката
Правилник о измјенама и допуни Правилникa о начину и поступку реализације Пројекта водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској II

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Наредба о Главном оперативном плану одбране од поплава за 2024. годину

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ
Допуна Каталога игара на срећу

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о измјени Одлуке о усвајању Листе лијекова за амбуланте породичне медицине и домове здравља, број: 02/002-545-3/24

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Рјешење о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу
Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за период 1.1.2024 - 31.3.2024. године

ОДБОР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ЗА ЖАЛБЕ
Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Одбору државне управе за жалбе

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БиХ
Списак лијекова којима је издата дозвола (у обновљеном поступку) за стављање у промет на тржиште Босне и Херцеговине, броj: 10-02.3-686/24
Списак лијекова којима је укинута дозвола за стављање у промет на тржиште Босне и Херцеговине, број: 10-02.3-687/24

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-450/24
Odluka o odobrenju isplate sredstava sa računa posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-406/24
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti člana Upravnog odbora JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti člana Upravnog odbora JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti člana Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti člana Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
Program o korištenju obnovljivih izvora energije, broj: 04/1-012-2-250/24
Zaključak o ispravku tehničke greške u Rješenju broj: 04/1-012-2-4408/22, od 17.11.2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 120/22)

MINISTARSTVO FINANSIJA
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku pečaćenja objekata
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku realizacije Projekta vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u Republici Srpskoj II.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Naredba o Glavnom operativnom planu obrane od poplava za 2024. godinu

REPUBLIČKA UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU
Dopuna Kataloga igara na sreću

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Liste lijekova za ambulante obiteljske medicine i domove zdravlja, broj: 02/002-545-3/24

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE
Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu
Rješenje o utvrđivanju privremene regulatorne naknade za razdoblje 1.1.2024 - 31.3.2024. godine

ODBOR DRŽAVNE UPRAVE ZA ŽALBE
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Odboru državne uprave za žalbe

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH
Popis lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tržište Bosne i Hercegovine, broj: 10-02.3-686/24
Popis lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tržište Bosne i Hercegovine, broj: 10-02.3-687/24


VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-450/24
Odluka o odobrenju isplate sredstava sa računa posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-406/24
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
Program o korištenju obnovljivih izvora energije, broj: 04/1-012-2-250/24
Zaključak o ispravci tehničke greške u Rješenju broj: 04/1-012-2-4408/22, od 17.11.2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 120/22)

MINISTARSTVO FINANSIJA
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku pečaćenja objekata
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku realizacije Projekta vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj II.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Naredba o Glavnom operativnom planu odbrane od poplava za 2024. godinu

REPUBLIČKA UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU
Dopuna Kataloga igara na sreću

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Liste lijekova za ambulante porodične medicine i domove zdravlja, broj: 02/002-545-3/24

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE
Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu
Rješenje o utvrđivanju privremene regulatorne naknade za period 1.1.2024 - 31.3.2024. godine

ODBOR DRŽAVNE UPRAVE ZA ŽALBE
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Odboru državne uprave za žalbe

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH
Spisak lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tržište Bosne i Hercegovine, broj: 10-02.3-686/24
Spisak lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tržište Bosne i Hercegovine, broj: 10-02.3-687/2420. феб 2024.