JU Službeni glasnik Republike Srpske

Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb , 78000 Banja Luka

Radno vrijeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Pregled svih brojeva

Službeni glasnik 002/2022

17. januar 2022.

17. januar 2022.

ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Указ о додјели одликовања, број: 01-136-40/22

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о укидању статуса јавног водног добра, број: 04/1-012-2-4007/21
Одлука о давању сагласности на Цјеновник шумских дрвних сортимената и шумске биомасе Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4102/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4099/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4087/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4088/21
Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава за шуме за 2021. годину
Одлука о измјенама Одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/21)
Одлука о измјенама Одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава (“Службени гласник Републике Српске”, број 87/21)
Одлука о Измјени Плана коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за 2021. годину
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП “Противградна превентива Републике Српске” а.д. Градишка
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП “Противградна превентива Републике Српске” а.д. Градишка
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Дом ученика Бијељина
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Дом ученика Бијељина
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју “Будућност”
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју “Будућност”
Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за ревизију Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука
Рјешење о именовању чланова Одбора за ревизију Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Одбора за ревизију Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Рјешење о именовању в.д. чланова Одбора за ревизију Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за међународну сарадњу у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за међународну сарадњу у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за европске интеграције у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за европске интеграције у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу
Рјешење о разрјешењу помоћника министра за координацију пројеката и развој у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Св. Ћирило и Методије” Пискавица
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Св. Ћирило и Методије” Пискавица
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Котор Варош
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Котор Варош
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Гимназија Прњавор, Прњавор
Рјешење о именовању директора Јавне установе Гимназија Прњавор, Прњавор
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичке управе за игре на срећу
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке управе за игре на срећу
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за развој и унапређивање кинематографије Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за развој и унапређивање кинематографије Републике Српске
Рјешење о разрјешењу представника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини друштва капитала ОЦ “Јахорина” а.д. Пале
Рјешење о именовању представника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини друштва капитала ОЦ “Јахорина” а.д. Пале

МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Правилник о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања

МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Правилник о измјени и допунама Правилника о категоризацији спортова, спортиста и спортских стручњака и стручњака у спорту

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Наредба о престанку важења Наредбе о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) Републичке управе за инспекцијске послове у Републици Српској
Наредба о престанку важења Наредбе о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској
Рјешење о суфинансирању трошкова смјештаја корисника смјештених од jавних установа Центар за социјални рад у установe социјалне заштите чији је оснивач Влада Републике Српске
Рјешење о заштићеној цијени смјештаја, број: 11/05-052-116/21

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Рјешење број: 08.020/153-707/13

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Рјешење о списку овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и цертификације у органској производњи за 2022. годину

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Музеј у Добоју
Рјешење о именовању директора Јавне установе Музеј у Добоју
Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности директора ЈУ Народна библиотека “Данило Киш” Теслић
Рјешење о именовању директора ЈУ Народна библиотека “Данило Киш” Теслић
Списак предшколских установа које су добиле рјешење о одобрењу за рад до 31.12.2021. године

СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Посебни колективни уговор за запослене у јавним установама у области здравства

УСТАВНИ СУД БиХ
Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 800/20

PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE
Ukaz o dodjeli odlikovanja, broj: 01-136-40/22

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o ukidanju statusa javnog vodnog dobra, broj: 04/1-012-2-4007/21
Odluka o davanju suglasnosti na Cjenik šumskih drvnih sortimenata i šumske biomase Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-4102/21
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-4099/21
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-4087/21
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-4088/21
Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava za šume za 2021. godinu
Odluka o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/21)
Odluka o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 87/21)
Odluka o Izmjeni Plana korištenja sredstava za poticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2021. godinu
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP “Protivgradna preventiva Republike Srpske” a.d. Gradiška
Rješenje o imenovanju obnašatelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP “Protivgradna preventiva Republike Srpske” a.d. Gradiška
Rješenje o razrješenju o.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom učenika Bijeljina
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom učenika Bijeljina
Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost”
Rješenje o imenovanju o.d. članova Upravnog odbora JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost”
Rješenje o razrješenju članova Odbora za reviziju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka
Rješenje o imenovanju članova Odbora za reviziju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka
Rješenje o razrješenju o.d. članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Rješenje o imenovanju o.d. članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra za Resor za međunarodnu suradnju u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra za Resor za međunarodnu suradnju u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra za Resor za europske integracije u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra za Resor za europske integracije u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra za koordinaciju projekata i razvoj u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Veterinarski institut Republike Srpske “Dr Vaso Butozan” Banja Luka
Rješenje o imenovanju obnašatelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Veterinarski institut Republike Srpske “Dr Vaso Butozan” Banja Luka
Rješenje o prestanku dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Sv. Ćirilo i Metodije” Piskavica
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Sv. Ćirilo i Metodije” Piskavica
Rješenje o prestanku dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Kotor Varoš
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Kotor Varoš
Rješenje o prestanku dužnosti obnašatelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Gimnazija Prnjavor, Prnjavor
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Gimnazija Prnjavor, Prnjavor
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Republičke uprave za igre na sreću
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Republičke uprave za igre na sreću
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Centar za razvoj i unapređivanje kinematografije Republike Srpske
Rješenje o imenovanju obnašatelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Centar za razvoj i unapređivanje kinematografije Republike Srpske
Rješenje o razrješenju predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka u Skupštini društva kapitala OC “Jahorina” a.d. Pale
Rješenje o imenovanju predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka u Skupštini društva kapitala OC “Jahorina” a.d. Pale

MINISTARSTVO ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANJE I INFORMACIONO DRUŠTVO
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja

MINISTARSTVO PORODICE, OMLADINE I SPORTA
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o kategorizaciji sportova, sportaša i sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE
Naredba o prestanku važenja Naredbe o obveznom provođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) Republičke uprave za inspekcijske poslove u Republici Srpskoj
Naredba o prestanku važenja Naredbe o obveznom provođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj
Rješenje o sufinanciranju troškova smještaja korisnika smještenih od javnih ustanova Centar za socijalni rad u ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač Vlada Republike Srpske
Rješenje o zaštićenoj cijeni smještaja, broj: 11/05-052-116/21

MINISTARSTVO PRAVDE
Rješenje broj: 08.020/153-707/13

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Rješenje o spisku ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i certifikacije u organskoj proizvodnji za 2022. godinu

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Rješenje o prestanku dužnosti ravnatelja Javne ustanove Muzej u Doboju
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Muzej u Doboju
Rješenje o prestanku dužnosti obnašatelju dužnosti ravnatelja JU Narodna biblioteka “Danilo Kiš” Teslić
Rješenje o imenovanju ravnatelja JU Narodna biblioteka “Danilo Kiš” Teslić
Spisak predškolskih ustanova koje su dobile rješenje o odobrenju za rad do 31.12.2021. godine

SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE
Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva

USTAVNI SUD BiH
Odluka o dopustivosti i meritumu, broj: AP 800/20

PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE
Ukaz o dodjeli odlikovanja, broj: 01-136-40/22

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o ukidanju statusa javnog vodnog dobra, broj: 04/1-012-2-4007/21
Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik šumskih drvnih sortimenata i šumske biomase Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-4102/21
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-4099/21
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-4087/21
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-4088/21
Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za šume za 2021. godinu
Odluka o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/21)
Odluka o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 87/21)
Odluka o Izmjeni Plana korištenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2021. godinu
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP “Protivgradna preventiva Republike Srpske” a.d. Gradiška
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP “Protivgradna preventiva Republike Srpske” a.d. Gradiška
Rješenje o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom učenika Bijeljina
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom učenika Bijeljina
Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost”
Rješenje o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost”
Rješenje o razrješenju članova Odbora za reviziju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka
Rješenje o imenovanju članova Odbora za reviziju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka
Rješenje o razrješenju v.d. članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Rješenje o imenovanju v.d. članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za međunarodnu saradnju u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za međunarodnu saradnju u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za europske integracije u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za europske integracije u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra za koordinaciju projekata i razvoj u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Veterinarski institut Republike Srpske “Dr Vaso Butozan” Banja Luka
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Veterinarski institut Republike Srpske “Dr Vaso Butozan” Banja Luka
Rješenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sv. Ćirilo i Metodije” Piskavica
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sv. Ćirilo i Metodije” Piskavica
Rješenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Kotor Varoš
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Kotor Varoš
Rješenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Gimnazija Prnjavor, Prnjavor
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Gimnazija Prnjavor, Prnjavor
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Republičke uprave za igre na sreću
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke uprave za igre na sreću
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Centar za razvoj i unapređivanje kinematografije Republike Srpske
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Centar za razvoj i unapređivanje kinematografije Republike Srpske
Rješenje o razrješenju predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka u Skupštini društva kapitala OC “Jahorina” a.d. Pale
Rješenje o imenovanju predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka u Skupštini društva kapitala OC “Jahorina” a.d. Pale

MINISTARSTVO ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANJE I INFORMACIONO DRUŠTVO
Pravilnik o uvjetima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja

MINISTARSTVO PORODICE, OMLADINE I SPORTA
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o kategorizaciji sportova, sportista i sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE
Naredba o prestanku važenja Naredbe o obaveznom provođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) Republičke uprave za inspekcijske poslove u Republici Srpskoj
Naredba o prestanku važenja Naredbe o obaveznom provođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj
Rješenje o sufinansiranju troškova smještaja korisnika smještenih od javnih ustanova Centar za socijalni rad u ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač Vlada Republike Srpske
Rješenje o zaštićenoj cijeni smještaja, broj: 11/05-052-116/21

MINISTARSTVO PRAVDE
Rješenje broj: 08.020/153-707/13

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Rješenje o spisku ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i certifikacije u organskoj proizvodnji za 2022. godinu

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Rješenje o prestanku dužnosti direktora Javne ustanove Muzej u Doboju
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Muzej u Doboju
Rješenje o prestanku dužnosti vršiocu dužnosti direktora JU Narodna biblioteka “Danilo Kiš” Teslić
Rješenje o imenovanju direktora JU Narodna biblioteka “Danilo Kiš” Teslić
Spisak predškolskih ustanova koje su dobile rješenje o odobrenju za rad do 31.12.2021. godine

SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE
Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva

USTAVNI SUD BiH
Odluka o dopustivosti i meritumu, broj: AP 800/2


17. jan 2022.