JU Službeni glasnik Republike Srpske

Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb , 78000 Banja Luka

Radno vrijeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Službeni glasnik 043/2024

21. maj 2024.

21. maj 2024.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлукa о давању сагласности на План рада са финансијским планом ЈУ Ергела “Вучијак” Прњавор за 2024. годину
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Службени гласник Републике Српске, Бања Лука
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Службени гласник Републике Српске, Бања Лука

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за минирање у рударству, број: 05.04/310-169-3/24
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за минирање у рударству, број: 05.04/310-291-1/24
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за обављање послова израде акта о процјени ризика, периодичне прегледе и испитивања средстава за рад, уређаја и опреме, средстава личне заштите и за превентивне и периодичне прегледе испитивања услова радне средине, односно физичких, хемијских и биолошких штетности микроклиме у рударским објектима, број: 05.04/310-188-3/24

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности директора ЈУ Народна библиотека Берковићи
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Народна библиотека Берковићи

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о измјенама и допунама Рјешења о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бањалука 5, град Бањалука, број: 21.08/951-147/20
Рјешење о измјени и допунама Рјешења о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Караћ, општина Прњавор, број: 21.08/951-128/20

АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о дигиталним идентитетима, шеми дигиталне идентификације и нивоима поузданости дигиталних идентитета

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о измјени Одлуке о усвајању Листе лијекова који се примјењују у болничкој здравственој заштити, број: 02/002-1659-10/24

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Рјешење о издавању Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, број: 01-155-8/24/Р-94-512
Рјешење о издавању Дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас, број: 01-125-12/24/P-94-511

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БиХ
Списак лијекова којима је издата дозвола (у обновљеном поступку) за стављање у промет на тржиште Босне и Херцеговине, броj: 10-02.3-2629/24

КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ
Закључак о одбацивању Пријавe концентрације привредног субјекта DS Smith Packaging South East GmbH, Беч, Аустрија

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o davanju suglasnosti na Plan rada sa financijskim planom JU Ergela “Vučijak” Prnjavor za 2024. godinu
Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka

MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA
Rješenje o ispunjenju uvjeta za izdavanje licence za miniranje u rudarstvu, broj: 05.04/310-169-3/24
Rješenje o ispunjenju uvjeta za izdavanje licence za miniranje u rudarstvu, broj: 05.04/310-291-1/24
Rješenje o ispunjenju uvjeta za izdavanje licence za obavljanje poslova izrade akta o procjeni rizika, periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad, uređaja i opreme, sredstava osobne zaštite i za preventivne i periodične preglede ispitivanja uvjeta radne sredine, odnosno fizičkih, kemijskih i bioloških štetnosti mikroklime u rudarskim objektima, broj: 05.04/310-188-3/24

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Rješenje o prestanku dužnosti vršitelju dužnosti ravnatelja JU Narodna biblioteka Berkovići
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja JU Narodna biblioteka Berkovići

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Banjaluka 5, grad Banjaluka, broj: 21.08/951-147/20
Rješenje o izmjeni i dopunama Rješenja o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Karać, općina Prnjavor, broj: 21.08/951-128/20

AGENCIJA ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o digitalnim identitetima, shemi digitalne identifikacije i razinama pouzdanosti digitalnih identiteta

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Liste lijekova koji se primjenjuju u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, broj: 02/002-1659-10/24

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE
Rješenje o izdavanju Dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, broj: 01-155-8/24/R-94-512
Rješenje o izdavanju Dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja postrojenjem za komprimirani prirodni plin, broj: 01-125-12/24/R-94-511

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH
Popis lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tržište Bosne i Hercegovine, broj: 10-02.3-2629/24

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BiH
Zaključak o odbacivanju Prijavе koncentracije gospodarskog subjekta DS Smith Packaging South East GmbH, Beč, Austrija

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom JU Ergela “Vučijak” Prnjavor za 2024. godinu
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka

MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA
Rješenje o ispunjenju uvjeta za izdavanje licence za miniranje u rudarstvu, broj: 05.04/310-169-3/24
Rješenje o ispunjenju uvjeta za izdavanje licence za miniranje u rudarstvu, broj: 05.04/310-291-1/24
Rješenje o ispunjenju uvjeta za izdavanje licence za obavljanje poslova izrade akta o procjeni rizika, periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad, uređaja i opreme, sredstava osobne zaštite i za preventivne i periodične preglede ispitivanja uvjeta radne sredine, odnosno fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti mikroklime u rudarskim objektima, broj: 05.04/310-188-3/24

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Rješenje o prestanku dužnosti vršiocu dužnosti direktora JU Narodna biblioteka Berkovići
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Narodna biblioteka Berkovići

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Banjaluka 5, grad Banjaluka, broj: 21.08/951-147/20
Rješenje o izmjeni i dopunama Rješenja o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Karać, općina Prnjavor, broj: 21.08/951-128/20

AGENCIJA ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o digitalnim identitetima, šemi digitalne identifikacije i nivoima pouzdanosti digitalnih identiteta

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Liste lijekova koji se primjenjuju u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, broj: 02/002-1659-10/24

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE
Rješenje o izdavanju Dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, broj: 01-155-8/24/R-94-512
Rješenje o izdavanju Dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja postrojenjem za komprimirani prirodni plin, broj: 01-125-12/24/R-94-511

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH
Spisak lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tržište Bosne i Hercegovine, broj: 10-02.3-2629/24

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BiH
Zaključak o odbacivanju Prijavе koncentracije privrednog subjekta DS Smith Packaging South East GmbH, Beč, Austrija


21. maj 2024.