JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник 015/2021

23. фебруар 2021.

23. фебруар 2021.

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Закон о Граду Дервента
Закон о противградној заштити
Закон о слободним зонама Републике Српске
Закон о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Закона о гасу
Одлука о разрјешењу члана Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске
Одлука о разрјешењу Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске
Одлука о избору Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о сточарству

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Уредба о поступку издавања гаранција Републике Српске
Одлука о испуњености услова за почетак рада Основног суда у Шамцу
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-462/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-470/21
Одлука о давању сагласности за приватизацију станова изграђених и набављених средствима Владе Републике Српске у граду Бањој Луци и општини Вишеград
Одлука о покретању поступка додјеле концесије за изградњу и коришћење мале хидроелектране “Градац” на ријеци Колини, општина Фоча
Одлука о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта на подручју општине Шамац
Одлука о минимуму услова за продужење рока на који је додијељена концесија за експлоатацију техничког грађевинског камена кречњака на лежишту “Згоњево”, град Требиње
Одлука о утврђивању услова за продужење рока на који је додијељена концесија за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске привредном друштву ДОО “Голд-МГ” Доњи Жабар
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и имeновање чланова Управног одбора Јавне установе Народно позориште Републике Српске
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Народно позориште Републике Српске
Одлука о измјенама Одлуке о одређивању предузећа од стратешког значаја
Рјешење о именовању Гарантног одбора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за правне, кадровске и рачуноводствене послове, другостепени поступак, развој, информисање и аналитику у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за правне, кадровске и рачуноводствене послове, другостепени поступак, развој, информисање и аналитику у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Спомен-подручје “Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина
Рјешење о именовању директора Јавне установе Спомен-подручје “Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина
Рјешење о разрјешењу дужности директора Јавне установе Основна школа “Бошко Буха” Штрпци, Рудо
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Бошко Буха” Штрпци, Рудо
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Доњи Дубовик, Крупа на Уни
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Доњи Дубовик, Крупа на Уни
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Роћевић, Зворник
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Роћевић, Зворник
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Дринић” Дринић, Петровац
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Дринић” Дринић, Петровац
Рјешење о измјени Рјешења о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Студентски центар “Лукавица”

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину одржавања ријечних корита, дислокацији и вађењу материјала из водотока

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-757/20
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-781/20
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-768-1/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-812/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-787/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-795/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-767/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-781-1/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-768/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-755/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-815/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-811/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-807/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-782/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-784/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-792/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-756/20
Рјешење о испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 16-Е/08

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора ЈУ Народна библиотека Невесиње
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Народна библиотека Невесиње

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Допуна Jединствене листе вјештака, број: 08.020/704-144/20

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Градишка 1, град Градишка, број: 21.04/951-2851/20
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Сребреница, општина Сребреница, број: 21.08/951-79/18
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Драгнић, општина Шипово, број: 21.08/951-24/19
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Пијуке, општина Власеница, број: 21.08/951-80/20
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Пепићи, општина Шековићи, број: 21.08/951-72/20
Закључак о исправци грешке у Рјешењу о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бањалука 5, град Бањалука, број: 21.08/951-147/20

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Одлука о издавању лиценце за дјелатност међународне трговине електричном енергијом, број: 05-28-12-318-19/20

KOНКУРEНЦИJСКИ СAВJEТ БиХ
Закључак о одбацивању Захтјева за покретање поступка Туристичке заједнице Кантона Сарајево
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
Zakon o Gradu Derventa
Zakon o protugradnoj zaštiti
Zakon o slobodnim zonama Republike Srpske
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske
Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plinu
Odluka o razrješenju člana Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske
Odluka o razrješenju Komisije za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske
Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske
Zaključak u svezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Uredba o postupku izdavanja jamstava Republike Srpske
Odluka o ispunjenosti uvjeta za početak rada Osnovnog suda u Šamcu
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-462/21
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-470/21
Odluka o davanju suglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Republike Srpske u gradu Banjoj Luci i općini Višegrad
Odluka o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju i korišćenje male hidroelektrane “Gradac” na rijeci Kolini, općina Foča
Odluka o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Šamac
Odluka o minimumu uvjeta za produljenje roka na koji je dodijeljena koncesija za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena vapnenca na ležištu “Zgonjevo”, grad Trebinje
Odluka o utvrđivanju uvjeta za produljenje roka na koji je dodijeljena koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske gospodarskom društvu DOO “Gold-MG” Donji Žabar
Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Republike Srpske
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Republike Srpske
255Odluka o izmjenama Odluke o određivanju poduzeća od strateškog značaja
256Rješenje o imenovanju Garantnog odbora Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ravnatelja za pravne, kadrovske i računovodstvene poslove, drugostupanjski postupak, razvoj, informiranje i analitiku u Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ravnatelja za pravne, kadrovske i računovodstvene poslove, drugostupanjski postupak, razvoj, informiranje i analitiku u Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Spomen-područje “Donja Gradina” Kozarska Dubica - Donja Gradina
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Spomen-područje “Donja Gradina” Kozarska Dubica - Donja Gradina
Rješenje o razrješenju dužnosti ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Boško Buha” Štrpci, Rudo
Rješenje o imenovanju obnašatelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Boško Buha” Štrpci, Rudo
Rješenje o prestanku dužnosti obnašatelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Donji Dubovik, Krupa na Uni
Rješenje o imenovanju obnašatelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Donji Dubovik, Krupa na Uni
Rješenje o prestanku dužnosti obnašatelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Roćević, Zvornik
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Roćević, Zvornik
Rješenje o prestanku dužnosti obnašatelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Drinić” Drinić, Petrovac
Rješenje o imenovanju obnašatelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Drinić” Drinić, Petrovac
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju obnašatelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Studentski centar “Lukavica”

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja riječnih korita, dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU
Rješenje o izdavanju licencije za reviziju tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-757/20
Rješenje o izdavanju licencije za reviziju tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-781/20
Rješenje o izdavanju licencije za reviziju tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-768-1/20
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-812/20
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-787/20
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-795/20
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-767/20
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-781-1/20
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-768/20
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-755/20
Rješenje o izdavanju licencije za građenje objekata, broj: 15.03-361-815/20
Rješenje o izdavanju licencije za građenje objekata, broj: 15.03-361-811/20
Rješenje o izdavanju licencije za građenje objekata, broj: 15.03-361-807/20
Rješenje o izdavanju licencije za građenje objekata, broj: 15.03-361-782/20
Rješenje o izdavanju licencije za građenje objekata, broj: 15.03-361-784/20
Rješenje o izdavanju licencije za građenje objekata, broj: 15.03-361-792/20
Rješenje o izdavanju licencije za građenje objekata, broj: 15.03-361-756/20
Rješenje o ispunjenosti uvjeta za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, broj: 16-E/08

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Rješenje o prestanku dužnosti obnašatelja dužnosti ravnatelja JU Narodna biblioteka Nevesinje
Rješenje o imenovanju obnašatelja dužnosti ravnatelja JU Narodna biblioteka Nevesinje

MINISTARSTVO PRAVDE
Dopuna Jedinstvene liste vještaka, broj: 08.020/704-144/20

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Gradiška 1, grad Gradiška, broj: 21.04/951-2851/20
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Srebrenica, općina Srebrenica, broj: 21.08/951-79/18
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Dragnić, općina Šipovo, broj: 21.08/951-24/19
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Pijuke, općina Vlasenica, broj: 21.08/951-80/20
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku općinu Pepići, općina Šekovići, broj: 21.08/951-72/20
Zaključak o ispravku greške u Rješenju o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Banjaluka 5, grad Banjaluka, broj: 21.08/951-147/20

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Odluka o izdavanju licencije za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, broj: 05-28-12-318-19/20

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BiH
Zaključak o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona Sarajevo
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
Zakon o Gradu Derventa
Zakon o protivgradnoj zaštiti
Zakon o slobodnim zonama Republike Srpske
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske
Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plinu
Odluka o razrješenju člana Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske
Odluka o razrješenju Komisije za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske
Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske
Zaključak u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Uredba o postupku izdavanja garancija Republike Srpske
Odluka o ispunjenosti uvjeta za početak rada Osnovnog suda u Šamcu
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-462/21
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-470/21
Odluka o davanju saglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Republike Srpske u gradu Banjoj Luci i općini Višegrad
Odluka o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju i korišćenje male hidroelektrane “Gradac” na rijeci Kolini, općina Foča
Odluka o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Šamac
Odluka o minimumu uvjeta za produženje roka na koji je dodijeljena koncesija za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na ležištu “Zgonjevo”, grad Trebinje
Odluka o utvrđivanju uvjeta za produženje roka na koji je dodijeljena koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske privrednom društvu DOO “Gold-MG” Donji Žabar
Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Republike Srpske
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Republike Srpske
Odluka o izmjenama Odluke o određivanju preduzeća od strateškog značaja
Rješenje o imenovanju Garantnog odbora Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora za pravne, kadrovske i računovodstvene poslove, drugostepeni postupak, razvoj, informiranje i analitiku u Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije26
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora za pravne, kadrovske i računovodstvene poslove, drugostepeni postupak, razvoj, informiranje i analitiku u Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije26
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Spomen-područje “Donja Gradina” Kozarska Dubica - Donja Gradina
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Spomen-područje “Donja Gradina” Kozarska Dubica - Donja Gradina
Rješenje o razrješenju dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Boško Buha” Štrpci, Rudo
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Boško Buha” Štrpci, Rudo
Rješenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Donji Dubovik, Krupa na Uni
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Donji Dubovik, Krupa na Uni
Rješenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Roćević, Zvornik
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Roćević, Zvornik
Rješenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Drinić” Drinić, Petrovac
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Drinić” Drinić, Petrovac
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Studentski centar “Lukavica”

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja riječnih korita, dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU
Rješenje o izdavanju licence za reviziju tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-757/20
Rješenje o izdavanju licence za reviziju tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-781/20
Rješenje o izdavanju licence za reviziju tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-768-1/20
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-812/20
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-787/20
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-795/20
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-767/20
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-781-1/20
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-768/20
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-755/20
Rješenje o izdavanju licence za građenje objekata, broj: 15.03-361-815/20
Rješenje o izdavanju licence za građenje objekata, broj: 15.03-361-811/20
Rješenje o izdavanju licence za građenje objekata, broj: 15.03-361-807/20
Rješenje o izdavanju licence za građenje objekata, broj: 15.03-361-782/20
Rješenje o izdavanju licence za građenje objekata, broj: 15.03-361-784/20
Rješenje o izdavanju licence za građenje objekata, broj: 15.03-361-792/20
Rješenje o izdavanju licence za građenje objekata, broj: 15.03-361-756/20
Rješenje o ispunjenosti uvjeta za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, broj: 16-E/08

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Rješenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora JU Narodna biblioteka Nevesinje
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Narodna biblioteka Nevesinje

MINISTARSTVO PRAVDE
Dopuna Jedinstvene liste vještaka, broj: 08.020/704-144/20

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Gradiška 1, grad Gradiška, broj: 21.04/951-2851/20
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Srebrenica, općina Srebrenica, broj: 21.08/951-79/18
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Dragnić, općina Šipovo, broj: 21.08/951-24/19
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Pijuke, općina Vlasenica, broj: 21.08/951-80/20
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku općinu Pepići, općina Šekovići, broj: 21.08/951-72/20
Zaključak o ispravci greške u Rješenju o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Banjaluka 5, grad Banjaluka, broj: 21.08/951-147/20

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Odluka o izdavanju licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, broj: 05-28-12-318-19/20

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BiH
Zaključak o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona Sarajevo

23. феб 2021.