JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник 040/2015

25. мај 2015.

25. мај 2015.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Oдлукa о условима за расписивање Jавног позива за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевиског камена - кречњака на лежишту “Рудник”, код Осмака
Одлука о преносу права располагања и коришћења на стамбеним јединицама, број: 04/1-012-2-951/15
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-949/15
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-950/15
Одлука број: 04/1-012-2-922/15
Одлука о давању сагласности предузећу “Билећанка” ТК а.д. у стечају, Билећа, за спровођење поступка и продају некретнина ван Републике Српске
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање једног члана Управног одбора ЈУ “Агенција за мирно рјешавање радних спорова”
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Управног одбора ЈУ “Агенција за мирно рјешавање радних спорова”
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Генералном секретаријату Владе Републике Српске
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој агенцији за развој малих и средњих предузећа
Одлука о давању сагласности на Статут о измјени Статута Јавне установе Дом за старија лица Бања Лука
Одлука о измјени и допуни Одлуке о промјени облика организовања основног државног предузећа УТРЦ “Терме-Озрен” Петрово
Рјешење о избору најповољнијег понуђача у додјели концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена-серпентинита на лежишту “Вранић” код Приједора
Рјешење о давању сагласности за попуну упражњеног радног мјеста у Гендер центру - Центру за једнакост и равноправност полова Републике Српске
Рјешење о давању сагласности о споразумном престанку уговора о концесији, број: 05.09/310-121/09, од 26.02.2010. године

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Генералном секретаријату Владе Републике Српске
 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Правилник о начину и условима коришћења средстава за суфинансирање Јавне установе Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука - научноистраживачки институт
Правилник о измјени и допунама Правилника о шумском реду

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Правилник о измјени и допунама Правилника о стручном усавршавању полицијских службеника

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
Правилник о измјенама и допунама Правилника о испуњености услова и категоризацији аутобуских станица и терминала градског/приградског превоза лица
Упутство о измјенама (171) Упутства зa прeвoз oпaсних мaтeриja у жељезничком саобраћају
Рјешење број: 13.01/345-1071/15

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Коефицијенти потрошачких цијена у Републици Српској у априлу 2015. године
Саопштење о просјечним мјесечним бруто и нето платама запослених у Републици Српској исплаћеним у априлу 2015. године и у периоду јануар - април 2015. године
Просјечне бруто плате по запосленом исплаћене у Републици Српској у априлу 2015. године

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА
Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за заштиту културно- историјског и природног насљеђа

УСТАВНИ СУД БиХ
Одлука о допустивости и меритуму, број: У 14/12
Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 3080/09
Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 3133/11
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o uvjetima za raspisivanje Javnog poziva za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građeviskog kamena - krečnjaka na ležištu “Rudnik”, kod Osmaka
Odluka o prijenosu prava raspolaganja i korištenja na stambenim jedinicama, broj: 04/1-012-2-951/15
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-949/15
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-950/15
Odluka broj: 04/1-012-2-922/15
Odluka o davanju suglasnosti poduzeću “Bilećanka” TK a.d. u stečaju, Bileća, za provedbu postupka i prodaju nekretnina van Republike Srpske
Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU “Agencija za mirno rješavanje radnih sporova”
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU “Agencija za mirno rješavanje radnih sporova”
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sustavizaciji radnih mjesta u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sustavizaciji radnih mjesta u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća
Odluka o davanju suglasnosti na Statut o izmjeni Statuta Javne ustanove Dom za starija lica Banja Luka
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o promjeni oblika organiziranja osnovnog državnog poduzeća UTRC “Terme-Ozren” Petrovo
Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača u dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-serpentinita na ležištu “Vranić” kod Prijedora
Rješenje o davanju suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Gender centru - Centru za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske
Rješenje o davanju suglasnosti o sporazumnom prestanku ugovora o koncesiji, broj: 05.09/310-121/09, od 26.02.2010. godine

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sustavizaciji radnih mjesta u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja sredstava za sufinanciranje Javne ustanove Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka - naučnoistraživački institut
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o šumskom redu

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o stručnom usavršavanju policijskih službenika

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispunjenosti uvjeta i kategorizaciji autobusnih stanica i terminala gradskog/prigradskog prijevoza osoba
Naputak o izmjenama (171) Naputka za prijevoz opasnih materija u željezničkom prometu
Rješenje broj: 13.01/345-1071/15

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
Koeficijenti potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u travnju 2015. godine
Saopćenje o prosječnim mjesečnim bruto i neto plaćama zaposlenih u Republici Srpskoj isplaćenim u travnju 2015. godine i u periodu siječanj - travanj 2015. godine
Prosječne bruto plaće po zaposlenom isplaćene u Republici Srpskoj u travnju 2015. godine

REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-ISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sustavizaciji radnih mjesta u Republičkom zavodu za zaštitu kulturno- istorijskog i prirodnog nasljeđa

USTAVNI SUD BiH
Odluka o dopustivosti i meritumu, broj: U 14/12
Odluka o dopustivosti i meritumu, broj: AP 3080/09
Odluka o dopustivosti i meritumu, broj: AP 3133/11
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o uvjetima za raspisivanje Javnog poziva za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građeviskog kamena - krečnjaka na ležištu “Rudnik”, kod Osmaka
Odluka o prijenosu prava raspolaganja i korištenja na stambenim jedinicama, broj: 04/1-012-2-951/15
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-949/15
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-950/15
Odluka broj: 04/1-012-2-922/15
Odluka o davanju saglasnosti preduzeću “Bilećanka” TK a.d. u stečaju, Bileća, za provođenje postupka i prodaju nekretnina van Republike Srpske
Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU “Agencija za mirno rješavanje radnih sporova”
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU “Agencija za mirno rješavanje radnih sporova”
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća
Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni Statuta Javne ustanove Dom za starija lica Banja Luka
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o promjeni oblika organiziranja osnovnog državnog preduzeća UTRC “Terme-Ozren” Petrovo
Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača u dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-serpentinita na ležištu “Vranić” kod Prijedora
Rješenje o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Gender centru - Centru za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske
Rješenje o davanju saglasnosti o sporazumnom prestanku ugovora o koncesiji, broj: 05.09/310-121/09, od 26.02.2010. godine

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja sredstava za sufinansiranje Javne ustanove Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka - naučnoistraživački institut Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o šumskom redu

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o stručnom usavršavanju policijskih službenika

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispunjenosti uvjeta i kategorizaciji autobuskih stanica i terminala gradskog/prigradskog prijevoza lica Uputstvo o izmjenama (171) Uputstva za prijevoz opasnih materija u željezničkom saobraćaju
Rješenje broj: 13.01/345-1071/15

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
Koeficijenti potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u aprilu 2015. godine
Saopćenje o prosječnim mjesečnim bruto i neto plaćama zaposlenih u Republici Srpskoj isplaćenim u aprilu 2015. godine i u periodu januar - april 2015. godine
Prosječne bruto plaće po zaposlenom isplaćene u Republici Srpskoj u aprilu 2015. godine

REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-ISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkom zavodu za zaštitu kulturno- istorijskog i prirodnog nasljeđa

USTAVNI SUD BiH
Odluka o dopustivosti i meritumu, broj: U 14/12
Odluka o dopustivosti i meritumu, broj: AP 3080/09
Odluka o dopustivosti i meritumu, broj: AP 3133/11

25. мај 2015.