JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник 053/2012

11. јун 2012.

11. јун 2012.

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Закон о кривичном поступку Републике Српске
Одлука број: 01-874/12

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Уредба о мјерилима за разврставање јавних путева
Одлука о усклађивању Oдлуке о оснивању облика организовања и назива Јавног предузећа
“Путеви Републике Српске” Бања Лука
Одлука o прихватању донације Европске комисије за суфинансирање Пројекта “Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у граду Бањој Луци”
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству науке и технологије
Одлука о давању сагласности Министарству за избјеглице и расељена лица на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1202/12
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1232/12
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1233/12
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1234/12
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1235/12
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину давања у закуп непокретности пољопривредним задругама
Одлука о давању сагласности на продају сталне имовине, број: 04/1-012-2-1223/12
Рјешење о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретнина - шуме и шумског земљишта у својини Републике Српске, број: 04/1-012-2-1186/12
Рјешење о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретнина - шуме и шумског земљишта у својини Републике Српске, број: 04/1-012-2-1188/12
Рјешење о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретнина - шуме и шумског земљишта у својини Републике Српске, број: 04/1-012-2-1187/12
Рјешење о именовању чланова Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности предсједника Одбора државне управе за жалбе, број: 04/1-012-2-1199/12
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Одбора државне управе за жалбе, број: 04/1-012-2-1198/12
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Одбора државне управе за жалбе, број: 04/1-012-2-1197/12
Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора Привредног друштва за водопривредну дјелатност “Сава” а.д. Брод
Рјешење o постављењу директора Републичког секретаријата за законодавство
Рјешење о постављењу директора Агенције за безбједност саобраћаја
Правила куповине и продаје хартија од вриједности
Правила продаје на берзи

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
Рјешење број: 15.04-960-39/11

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о ступању на снагу катастра непокретности дијела општине Градишка, и то за КО Нова Топола, број: 21.03/952.1-419/12

РЕПУБЛИЧКИ ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком девизном инспекторату

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Рјешење број: 01-УП-051-1157/12

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правилник о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Одлука о одобрењу Индикативног плана развоја производње за период 2013-2022. година
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske
Odluka broj: 01-874/12

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih putova
Odluka o usklađivanju Odluke o utemeljivanju oblika organiziranja i naziva Javnog preduzeća
“Putevi Republike Srpske” Banja Luka
Odluka o prihvaćanju donacije Europske komisije za sufinanciranje Projekta “Gradski sustav vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda u gradu Banjoj Luci”
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sustavizaciji radnih mjesta u Ministarstvu nauke i tehnologije
Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-1202/12
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-1232/12
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-1233/12
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-1234/12
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-1235/12
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu davanja u zakup nepokretnosti poljoprivrednim zadrugama
Odluka o davanju suglasnosti na prodaju stalne imovine, broj: 04/1-012-2-1223/12
Rješenje o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina - šume i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1186/12
Rješenje o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina - šume i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1188/12
Rješenje o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina - šume i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1187/12
Rješenje o imenovanju članova Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika Odbora državne uprave za žalbe, broj: 04/1-012-2-1199/12
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti člana Odbora državne uprave za žalbe, broj: 04/1-012-2-1198/12
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti člana Odbora državne uprave za žalbe, broj: 04/1-012-2-1197/12
Rješenje o imenovanju v.d. članova Nadzornog odbora Privrednog društva za vodoprivrednu djelatnost “Sava” a.d. Brod
Rješenje o postavljenju ravnatelja Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
Rješenje o postavljenju ravnatelja Agencije za bezbjednost saobraćaja
Pravila kupnje i prodaje hartija od vrijednosti
Pravila prodaje na burzi

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sustavizaciji radnih mjesta

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU
Rješenje broj: 15.04-960-39/11

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rješenje o stupanju na snagu katastra nepokretnosti dijela općine Gradiška, i to za KO Nova Topola, broj: 21.03/952.1-419/12

REPUBLIČKI DEVIZNI INSPEKTORAT
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sustavizaciji radnih mjesta u Republičkom deviznom inspektoratu

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE
Rješenje broj: 01-UP-051-1157/12

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Odluka o odobrenju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2013-2022. godina
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske
Odluka broj: 01-874/12

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih puteva
Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju oblika organiziranja i naziva Javnog preduzeća
“Putevi Republike Srpske” Banja Luka
Odluka o prihvaćanju donacije Evropske komisije za sufinansiranje Projekta “Gradski sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u gradu Banjoj Luci”
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu nauke i tehnologije
Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-1202/12
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-1232/12
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-1233/12
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-1234/12
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-1235/12
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu davanja u zakup nepokretnosti poljoprivrednim zadrugama
Odluka o davanju saglasnosti na prodaju stalne imovine, broj: 04/1-012-2-1223/12
Rješenje o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina - šume i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1186/12
Rješenje o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina - šume i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1188/12
Rješenje o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina - šume i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1187/12
Rješenje o imenovanju članova Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Odbora državne uprave za žalbe, broj: 04/1-012-2-1199/12
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Odbora državne uprave za žalbe, broj: 04/1-012-2-1198/12
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Odbora državne uprave za žalbe, broj: 04/1-012-2-1197/12
Rješenje o imenovanju v.d. članova Nadzornog odbora Privrednog društva za vodoprivrednu djelatnost “Sava” a.d. Brod
Rješenje o postavljenju direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
Rješenje o postavljenju direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja
Pravila kupovine i prodaje hartija od vrijednosti
Pravila prodaje na berzi

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU
Rješenje broj: 15.04-960-39/11

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rješenje o stupanju na snagu katastra nepokretnosti dijela općine Gradiška, i to za KO Nova Topola, broj: 21.03/952.1-419/12

REPUBLIČKI DEVIZNI INSPEKTORAT
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkom deviznom inspektoratu

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE
Rješenje broj: 01-UP-051-1157/12

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Odluka o odobrenju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2013-2022. godina

11. јун 2012.